Mitä vaan, min­ne vaan

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta, haa­laus­ta, nos­to­pal­ve­lu­ja ja kurot­ta­ja­pal­ve­lu­ja ammat­ti­tai­dol­la koko Suomessa

Refe­rens­sit

Kah-Jot hoi­taa kah­jot­kin siirtourakat

Kah-Jot on haa­lauk­sen ja muun tava­ran lii­kut­te­lun asian­tun­ti­ja, joka siir­tää kaik­kea tilauk­ses­ta. Tar­koi­tuk­se­nam­me on olla neut­raa­li yhteis­kump­pa­ni eri alan toi­mi­joi­den kans­sa. Meil­tä löy­dät osaa­vat kave­rit hom­maan, halusit­pa sit­ten siir­tää tuo­tan­to­lait­tei­ta teh­das­hal­liin tai ilman­vaih­to­ko­nei­ta katolle. 

Älä jää ihmet­te­le­mään, miten sai­sit mah­dot­to­mal­ta tun­tu­van siir­tou­ra­kan itse hoi­det­tua, vaan rim­pau­ta meil­le! Meil­tä kyl­lä löy­tyy kons­tit, joil­la tava­ra saa­daan par­hai­ten sin­ne min­ne pitää.

Haa­laus

Oli­pa siir­ret­tä­vä tava­ra pie­ni tai suu­ri, Kah-Jot hoi­taa sen perille.
Lue lisää

Nos­to­pal­ve­lut

Nos­tam­me kaik­kea maan ja tai­vaan välil­tä tur­bii­neis­ta muun­ta­jiin.
Lue lisää

Raken­nus­lo­gis­tiik­ka

Työ­maan lait­teet ja mate­ri­aa­lit oike­aan aikaan oike­aan paikkaan.
Lue lisää

Kurot­ta­ja­pal­ve­lut

Moni­puo­li­sel­la kurot­ta­jal­la siir­räm­me niin ihmi­set kuin tavaratkin.
Lue lisää

Tutus­tu työm­me jälkeen

Moni­puo­li­nen kalusto

Käy­tös­säm­me on laa­ja vali­koi­ma ammat­ti­käyt­töön suun­ni­tel­tu­ja konei­ta, jois­ta voim­me vali­ta aina sopi­vim­mat lait­teet jokai­seen siir­to­koh­tee­seen. Hyö­dyn­näm­me siir­rois­sa muun muas­sa rek­ko­ja, tor­ni­nos­tu­rei­ta, kurot­ta­jia ja ajoneuvonostureita.

Kai­paa­vat­ko mate­ri­aa­lit, lait­teet tai muut tava­rat siirtäjää?

Seu­raa mei­tä Facebookissa