Raken­nus­lo­gis­tiik­ka- ja alamiespalvelu

- Pide­tään työ­maal­la pyö­rät pyörimässä

Tava­rat oike­aan aikaan oike­aan paikkaan

Raken­nus­lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lum­me pitää huo­len, että työ­maan sisäi­set siir­rot hoi­tu­vat ajal­laan ja oikein. Orga­ni­soim­me työ­maan joh­don kans­sa etu­kä­teen mitä ja mil­loin nos­te­taan sekä pidäm­me huo­len, että tar­vit­ta­vat lait­teet toi­mi­te­taan ajal­laan sin­ne min­ne pitää.

Autam­me sinua pitä­mään työ­maa­si hyvin orga­ni­soi­tu­na ja tehok­kaa­na, jot­ta arvo­kas­ta työ­ai­kaa ei tuh­lau­du tur­haan odot­te­luun. Pro­jek­tit pysy­vät parem­min aika­tau­luis­saan, kun raken­ta­jat eivät jou­du odot­ta­maan tyh­jän pant­ti­na tava­ran­siir­to­ja, vaan voi­vat kes­kit­tyä täy­sil­lä työhönsä.

Kun työ­maan logis­tiik­ka toi­mii kun­nol­la, et tur­haan haas­kaa rahaa jat­ku­viin viivästyksiin.

Osaa­va alamiespalvelu

Meil­tä löy­dät työ­maal­le­si hel­pos­ti koke­neen ja asian­tun­te­van ala­mie­hen, joka ohjaa nos­tu­rin kus­kia ja orga­ni­soi tar­vit­ta­vat nostot.

Osaa­va ala­mies pitää huo­len, että tava­ran ja lait­tei­den nos­tot työ­maal­la suju­vat tur­val­li­ses­ti ja tehokkaasti.

Raken­nus­lo­gis­tii­kan asiantuntijapalvelu

Raken­nus­lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lum­me hoi­taa tava­ra- ja mate­ri­aa­li­siir­rot ammat­ti­tai­dol­la, huo­lel­li­ses­ti vali­tuil­la mene­tel­mil­lä ja laa­duk­kail­la lait­teil­la. Hyö­dyn­näm­me siir­rois­sa moni­puo­lis­ta vali­koi­maa ammat­ti­käyt­töön suun­ni­tel­tu­ja konei­ta, joil­la työt voi­daan teh­dä tar­kas­ti ja tehokkaasti.

Ota yhteyt­tä ja ker­ro mitä raken­nus­pro­jek­tii­si tar­vi­taan, niin me jär­jes­täm­me asian! Jos taas tun­tuu, ettet ole aivan var­ma mitä kaik­kea työ­maal­la­si tuli­si ottaa huo­mioon, voit myös jät­tää logis­tii­kan suun­nit­te­lun koko­naan mei­dän huoleksemme.