Nos­to­pal­ve­lut

– Tava­ra kuin tava­ra ilmo­jen hal­ki perille

Kat­ta­vat nos­to­pal­ve­lut joka tarpeeseen

Tar­vi­taan­ko työ­maal­la­si nos­tu­ria ras­kai­den raken­nuse­le­ment­tien siir­toon? Kun käy­tös­sä on oikea nos­tu­ri ja osaa­va ammat­ti­lai­nen, moni­mut­kai­set­kin siir­ret­tä­vät liik­ku­vat helposti.

Oli­pa nos­toa kai­paa­va kap­pa­le sit­ten eri­tyi­sen pai­na­va, han­ka­lan muo­toi­nen tai herk­kä kol­hiin­tu­maan, nos­to­pal­ve­lum­me avul­la se saa­daan ehjä­nä juu­ri sin­ne min­ne haluatkin.

Raken­nus­työ­mail­le nosturi

Kah-Jot on apu­na­si kai­ken­lai­sis­sa nos­tou­ra­kois­sa. Meil­tä saat tar­vit­ta­vat nos­tu­rit ja osaa­vat ammat­ti­lai­set esi­mer­kik­si raken­nus­työ­maan tava­ran­siir­toon, ras­kai­den teol­li­suus­lait­tei­den asen­nuk­seen tai vaik­ka torin jou­lu­kuusen pystyttämiseen.

Valit­se­mal­la aina sopi­vim­mat koneet jokai­seen nos­toon pys­tym­me siir­tä­mään tava­raa han­ka­lis­sa­kin pai­kois­sa, sekä sisä- että ulko­ti­lois­sa. Pää­sem­me nos­to­ka­lus­tol­la niin ahtail­le sisä­pi­hoil­le, varas­toi­hin kuin tuotantotiloihinkin.

Nos­tet­ta­va koh­de voi olla mitä tahan­sa. Nos­to­pal­ve­lum­me siir­tää muun muas­sa kat­to­ris­ti­koi­ta, taloe­le­ment­te­jä, säh­kö­kes­kuk­sia ja ilmastointilaitteita.

Laa­du­kas kalus­to ja koke­neet tekijät

Nos­to­pal­ve­lul­lam­me on moni­puo­li­nen vali­koi­ma laa­du­kas­ta kalus­toa, jon­ka avul­la pys­tym­me toteut­ta­maan kai­ken­lai­set nos­tot. Käy­tös­säm­me on muun muas­sa ajo­neu­vo­nos­tu­rei­ta, ris­tik­ko­nos­tu­rei­ta, kuor­maus­nos­tu­rei­ta, tor­ni­nos­tu­rei­ta ja mininostureita.

Tar­vit­taes­sa voim­me myös hank­kia sopi­vat lait­teet yhteis­työ­kump­pa­neil­tam­me. Näin voim­me vali­ta joka pro­jek­tiin par­haat mah­dol­li­set koneet.

Kah-Jot ovat alan koke­nei­ta asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka hal­lit­se­vat eri­lai­sen kalus­ton käy­tön. Meil­tä moni­mut­kai­set­kin nos­to-ope­raa­tiot hoi­tu­vat koko­nais­val­tai­ses­ti var­moin ottein. Teem­me työt tehok­kaas­ti, huo­lel­li­ses­ti ja sii­hen men­nes­sä kuin on sovittu.

Ota yhteyt­tä ja ker­ro mihin tar­vit­set nos­toa­pua, niin me löy­däm­me par­haat kei­not hoi­taa homma!