Haa­laus

- Kah­joim­mat­kin tava­ran­siir­rot onnis­tu­nees­ti maa­liin asti

Haa­lauk­sel­la mitä vaan, min­ne vaan

Haa­lauk­sel­la tar­koi­te­taan sel­lai­sen tava­ran siir­tä­mis­tä, jota on han­ka­laa saa­da lii­ku­tet­tua pai­kas­ta toi­seen. Siir­ret­tä­vä koh­de voi olla esi­mer­kik­si lii­an ras­kas kan­net­ta­vak­si, lii­an suu­ri mah­tuak­seen taval­li­siin kul­je­tus­vä­li­nei­siin tai muu­ten vain vai­kea siirtää.

Haa­laus­pal­ve­lum­me siir­tää tava­ra­si sin­ne min­ne pitää. Mata­lal­le tai kor­keal­le, ahtaa­seen tilaan tai suu­ren teol­li­suus­hal­liin, me hoi­dam­me koh­teen ehjä­nä paikoilleen.

Siir­ron moni­mut­kai­suus ei ole este

Haa­lauk­sel­la saa­daan siir­ret­tyä sel­lai­set koh­teet, joi­hin ei mui­ta meto­dei­ta ole mah­dol­lis­ta tai jär­ke­vää käyt­tää. Ylei­siä haa­lat­ta­via ovat esi­mer­kik­si eri­tyi­sen kook­kaat, ras­kaat tai kul­je­tuk­ses­ta her­käs­ti kär­si­vät koh­teet, joi­ta ei kan­na­ta siir­tää nosturilla.

Reit­ti, jota pit­kin koh­de jou­du­taan siir­tä­mään, aset­taa usein myös oman vaa­ti­muk­sen­sa siir­to­ta­val­le. Jos tava­ra jou­du­taan kul­jet­ta­maan esi­mer­kik­si ahdas­ta ja mut­kit­te­le­vaa käy­tä­vää pit­kin, on haa­laus on usein ainoa jär­ke­vä vaih­toeh­to siirtoon.

Moni­puo­li­nen eri­kois­ka­lus­to ja osaa­vat ammattilaiset

Käy­tös­säm­me on laa­ja vali­koi­ma kor­kea­laa­tui­sia lait­tei­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat haas­ta­vat­kin siir­rot. Jos halua­maa­si siir­tou­rak­kaan tar­vit­ta­vaa kalus­toa ei meil­tä jos­tain syys­tä vie­lä löy­dy, han­kim­me tar­vit­taes­sa lait­teet yhteistyökumppaneiltamme.

Teki­jöil­läm­me on laa­ja ja moni­puo­li­nen koke­mus haa­lauk­ses­ta ja muis­ta siir­tou­ra­kois­ta sekä eri­lai­sen kalus­ton käy­tös­tä. Kah-Jot ovat alan kovia ammat­ti­lai­sia, jot­ka hoi­ta­vat hom­mat tar­kas­ti, tehok­kaas­ti ja muka­van peh­meäl­lä asenteella.

Tava­ra kuin tava­ra peril­le asti

Haa­lat­ta­va koh­de voi olla käy­tän­nös­sä mikä tahan­sa, tava­ran koos­ta ja pai­nos­ta riip­pu­mat­ta. Haa­lauk­sel­la siir­re­tään muun muas­sa ras­kai­ta muun­ta­jia, gene­raat­to­rei­ta, ilman­vaih­to­ko­nei­ta ja tur­bii­nei­ta. Koh­tei­den pai­no voi vaih­del­la muu­ta­mis­ta ton­neis­ta yli sataan tonniin.