Kurot­ta­ja­pal­ve­lut

– Moni­puo­li­sia tava­ra- ja hen­ki­lö­siir­to­ja kurottajalla

Kurot­ta­ja kaik­kiin tehtäviin

Kurot­ta­ja on ket­te­rä ja moni­käyt­töi­nen työ­ko­ne, joka sopii vaik­ka mihin. Sil­lä siir­ty­vät näp­pä­räs­ti niin raken­nus­ma­te­ri­aa­lit, kalus­teet, ihmi­set kuin lumi­kuor­mat­kin. Kurot­ta­jaa voi­daan käyt­tää muun muas­sa kuor­mien pur­kuun, hen­ki­löi­den nos­toon ja lait­tei­den asennukseen.

Kurot­ta­ja on erin­omai­nen apu­vä­li­ne var­sin­kin sil­loin, kun siir­toon tar­vi­taan teho­kas­ta konet­ta, joka mah­tuu toi­mi­maan myös ahtais­sa tilois­sa. Se sopii esi­mer­kik­si sel­lai­siin kevyem­piin nos­toi­hin, joi­hin taval­lis­ta nos­tu­ria ei voi­da käyttää.

Lisä­va­rus­tei­ta tar­peen mukaan

Syy kurot­ta­jan moni­käyt­töi­syy­teen on sen mukau­tu­mis­ky­ky. Kurot­ta­ja voi­daan varus­taa monen­lai­sil­la lisä­lait­teil­la aina kul­loi­sen­kin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan.

Kurot­ta­jas­sa voi­daan esi­mer­kik­si käyt­tää tava­ra­ko­ria, truk­ki­piik­ke­jä tai tar­vit­taes­sa jat­ko­piik­ke­jä eri­ko­koi­sen tava­ran siir­tä­mi­seen. Varus­ta­mal­la kurot­ta­ja vins­sil­lä ja jat­ko­ji­bil­lä se toi­mii myös pie­ne­nä nosturina.

Kurot­ta­jaa voi myös hel­pos­ti käyt­tää hen­ki­lö­nos­ti­me­na varus­ta­mal­la se tur­val­li­sel­la hen­ki­lö­ko­ril­la. Kurot­ta­jan hel­pon liik­ku­vuu­den ja hyvän ulot­tu­vuu­den ansios­ta ihmi­set saa­daan siir­ret­tyä sin­ne min­ne pitää­kin, eikä nos­to­kor­keus lopu kes­ken puolimatkassa.

Osaa­vat ammat­ti­lai­set joka hommaan

Kurot­ta­ja­pal­ve­lus­tam­me löy­dät nopeas­ti apua, tar­vit­set­pa sit­ten teki­jöi­tä tava­ran pur­kuun, kuor­mien siir­toon tai mui­hin siir­to-ope­raa­tioi­hin. Käy­tös­säm­me on moni­puo­li­nen vali­koi­ma huip­pu­luo­kan kurot­ta­jia ja eri­lai­sia lisä­va­rus­tei­ta, joi­den avul­la hom­ma kuin hom­ma hoi­tuu helposti.

Meil­lä on pit­kä koke­mus kai­ken­lai­ses­ta kurot­ta­jal­la teh­tä­väs­tä työs­tä ja tun­nem­me koneem­me, joten siir­rot hoi­de­taan nopeas­ti ja var­mas­ti. Kah-Jot pitää huo­len, että tilaa­ma­si työ teh­dään riva­kas­ti ja niin kuin pitää. Meil­tä saat tar­vit­taes­sa myös pel­kän kul­jet­ta­jan koneeseen.

Ker­ro mihin tar­vit­set siir­toa­pua, niin me hoi­dam­me homman!